Sports : UM Dragon Boat Team won the Champion and the 2nd Runner-up at "2020 Macao International Dragon Boat Races - Student Small Dragon Boat Race", and being the 4th Straight Champions
體育 : 澳大龍舟隊於「2020澳門國際龍舟賽-澳門大學生小龍賽」奪冠軍及季軍,實現四連霸
Ref. No : KPLI-BQHD4HPosted by :KouPanLei/UMAC
Department :OSAPosted Date : 22/06/2020
Category :
News Clipping
新聞分享

Participant List
University of Macau Team A
2020 Macao University Student Small Dragon Boat – Open Category – 200m
Name
Faculty
RC
VONG CHONG HIN
FST
LCWC
HO WAI KIN
FBA
CKPC
LI HONG CHAO
FST
MCMC
WAT CHON WA
FSS
CKLC
LAM KIN CHEONG
FED
SPC
WU WENG SON
FSS
CYTC
CHEONG SIN YI LOUISA
FAH
-
CHEK SI HOU
FAH
MCMC
LIANG LIHENG
FST
CKLC
LEONG KA KIT
FBA
HFPJC
LEONG KA WAI
FSS
CKYC
PAT HOU FONG
FSS
HFPJC
FONG TIN
FSS
MCMC
WONG HOU MAN
FST
CKLC

University of Macau Team B
2020 Macao University Student Small Dragon Boat – Open Category – 200m
Name
Faculty
RC
NG HOU IN
FSS
SPC
CHU HOU MENG
FBA
CYTC
ZONGYUAN LI
YBA
SEAC
CHEONG PAK LAM
FBA
MLC
CHAN SENG HEI
FHS
CKPC
CHAN KA MENG
FBA
CKLC
PANG IAO KUOK
FBA
CKLC
WONG CHON NOK
FED
CYTC
YANG ZHIQI
FBA
CKPC
UN CHAN HOU
FBA
CKLC
LAU KAM HING
FSS
SHEAC
CHOI CHANG WENG
FBA
LCWC
CHEONG MAN WAI
FED
-
SIO MAN CHAK
FSS
HFPJC


University of Macau Team
2020 Macao University Standard Dragon Boat – Open Category – 500m
Name
Faculty
RC
VONG CHONG HIN
FST
LCWC
HO WAI KIN
FBA
CKPC
NG HOU IN
FSS
SPC
ZONGYUAN LI
FBA
SHEAC
LI HONG CHAO
FST
MCMC
WAT CHON WA
FSS
CKLC
LAM KIN CHEONG
FED
SPC
WU WENG SON
FSS
CYTC
CHEONG PAK LAM
FBA
MLC
CHEONG SIN YI LOUISA
FAH
-
CHEK SI HOU
FAH
MCMC
LIANG LIHENG
FST
CKLC
LEONG KA KIT
FBA
HFPJC
LEONG KA WAI
FSS
CKYC
PAT HOU FONG
FSS
HFPJC
CHAN SI WAI
FSS
CKYC
CHAN KA MENG
FBA
CKLC
PANG IAO KUOK
FBA
CKLC
FONG TIN
FSS
MCMC
WONG CHON NOK
FED
CYTC
WONG HOU MAN
FST
CKLC
YANG ZHIQI
FBA
CKPC
UN CHAN HOU
FBA
CKLC
LAU KAM HING
FSS
SHEAC
CHOI CHANG WENG
FBA
LCWC
SIO MAN CHAK
FSS
HFPJC